Board logo

Le Forum Khmer-Network » Discussions générales sur le Cambodge » Histoire » Première représentation cartographique de Phnom Penh

Première représentation cartographique de Phnom Penh

f6exb - 12/11/2016 à 22:48
En 1644 à la bataille de Phnom Penh
http://aefek.free.fr/iso_album/4-vel_268_red.jpg

http://aefek.free.fr/pageLibre00010d16.html#I00707a15

Pour ceux souhaitant faire la traduction de la légende en batave, voici le texte :


SLACH VOOR PONUMPINGH,

gehouden den I2 en Juny op Sondach vanden dagraedt tot savonts
ten 5 uyren int Jaer 1644.1. de plaets daer de schepen snachts voor
de batalie lagen ende de stormbrugge
gewaer wierden.

2. is een grote batarie van 18 stucken aen
stuerboort.

3. een traverse met drie stucken voorsien ,
hier lach het quartier van Ocnea Bal-
lahom.

4. een begonnen batarie en opgeworpen
aerde.

5. een brugge 6 voeten dick van bamboe-
sen 2 roeden breed wel 40 langh hecht
op gemaeckt ende met anckers vertuijt.

6. de openingh door de onse gemaeckt
alwaer onder de genade van het groff
canon met de jachten, chaloupen ende
ander cleijn vaertuijgh door corten
mosten.

7. een batarie van schanscorven met veel
geschuts versien.

8. onder dese hoge boom wierde seer fel
ende gewis geschooten.

9. van alle dese plaetsen des gelijcken
sonder dat hun geschut sagen.

10. de grootste batarie met 38 stucken, ge-
lijck tellen condeD, versien die ons de
meeste aft'breucq dede, alwaer der Ja-
panderen ende andere natiën quartier
was.

11. hier stonden mede eenige stucken ge-
schut, die int eijnde wanneer de twede
brugge aen stucken capten wisse schoo-
ten dede.

12. de grote brugge zijnde twee roeden
breet 1/2 dicq en tusschen 50 en 60 langh
in welckers midden een sware isere
kettingh werborgen lach, reijekende
van den eenen oever tot den anderen
over 't landt heen ende in de leger
quartieren vast, hier op was een be-
deckte wech van scherpe en dichte
doornheggen gevrocht waer achter deCambodiaers met hijn vaertuijgen in't
eerste schuijlden en dapper met flitsen
schoten in't midden lach een begon-
nen baterie.

13. de plaetse daer de Kievith ende Wa-
kende Boeije tegens de brugge langen
tijt aen lagen eer dat onse volcq onder
derselver bescherminge een doorgangh
cregen ende de kettingh noch niet ge-
broken was.

14. hier landen onse volcq, sloegen de
Cambodiaers uijt hun moortcuijlen en-
de loopgrachten, nemende de bijgele-
gen stereke batarie van 15 stucken ge-
schuts in.

15. de ingenomen batarie waerinne 3 stuc-
ken schaloos geschooten ende 8 d u ver-
nagelt hebben de welck d'onse verlaten
mosten doort groot succurs der Cam-
bodiaers.

16. 't quartier van Ocnea Tsioutjeij die in-
de storm op de brugge doot bleeff.

17. aen beijde sijde der droge reviere lach
de Coningh met zijn resterende macht.

18. de droge reviere die vol van vaertuij-
gen lach.

19. hier lagen veel vlotten schijnende een
nieuwe brugge te wesen.

20. een hoge piramide staende in't vleck
Ponumpingh.

21. een colonie van alderhande natiën als
Quinangers Coutchinchiners, Chinee-
sen etc.hun met zijde waren generende.

22. de Lauwse revier doende zijn uijtwate-
ringh naer 3 plaetsen.

33. de revier naer beneden.

24. de revier naer de stad lopende.

A. de Leeuwerick.

B. de Kievith.
C den Dolphijn.

D. de Wakende Boeye.

Seun nmott - 13/11/2016 à 11:20
liens très intéressants, :bon:
Merci